Obraz przedstawiający

Od 1 października 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie bierze udział w programie Erasmus+, akcja: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.  Projekt „Bliżej Europy” – “Closer to Europe” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Założeniem projektu jest udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego za granicą - kursach językowych, metodycznych i merytorycznych ukierunkowanych na naukę języka angielskiego, zapoznanie z innowacyjnymi, nowoczesnymi metodami pracy oraz poznanie kultury, tradycji i zwyczajów różnych zakątków Europy, co znacząco wpłynie na wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczyciela oraz podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia. Dzięki nabytym umiejętnościom nauczyciele uczestniczący w mobilnościach zachęcą pozostałych nauczycieli do kształcenia językowego, korzystania z nowoczesnych metod nauczania, wykorzystywania TIK oraz do realizowania projektów międzynarodowych. Rozwój kompetencji nauczycieli będzie miał znaczący wpływ na uczniów. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez zaciekawienie ich otaczającym światem, jego różnorodnością językową i kulturową, a także kształtowanie postawy europejskiej dzieci od najmłodszych lat.

Cele projektu to:

1. Podniesienie kompetencji językowych pracowników w zakresie języka angielskiego.

2. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi.

3. Promowanie otwartości, tolerancji, poszanowania różnorodności i świadomości międzykulturowej kształtowanie postawy europejskiej uczniów.

4. Poszerzenie wiedzy na temat kultury innych krajów.

5. Otwarcie na współpracę międzynarodową, wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły.

W ramach projektu będą podejmowane następujące działania:

1. Udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych (Malta, Wielka Brytania, Portugalia) - kursy językowe (5 nauczycieli), kurs metodyczny (nauczyciel języka angielskiego) oraz kurs metodyczno-merytoryczny (3 nauczycieli).

2. Udział nauczycieli i rodziców w kursie języka angielskiego w Polsce w wymiarze 30 godzin. 3. Zorganizowanie Dnia Europy, Dnia Języków, Międzynarodowego Dnia Tolerancji z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy i TIK.

4. Zrealizowanie dwóch projektów e-Twinning z poznanymi partnerami z zagranicy: “Dzieci odkrywają najcenniejsze skarby i tradycje Europy” oraz „Bajki międzykulturowe. Poznanie różnorodności kultur wprowadzeniem do rozumienia otaczającego świata”.

5. Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

6. Zorganizowanie spotkania z podróżnikami.

7. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych.

8. Przeprowadzenie warsztatów komputerowych “Poznajemy Europę i świat programując” z wykorzystanie innowacyjnej gry Scottie Go oraz programu Scratch, zastosowanie tabletów i smartfonów w edukacji.

9. Powstanie kącików europejskich.

10. Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego "My w Europie" - będącego podsumowaniem wszystkich działań projektowych.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła spodziewa się następujących rezultatów:

podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, przełamanie bariery językowej, nawiązanie współpracy międzynarodowej, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe, innowacyjne metody nauczania, nabycie umiejętności korzystania z TIK, udoskonalenie umiejętności współpracy w grupie, poszerzenie wiedzy z zakresu historii, kultury i tradycji krajów goszczących, zwiększenie motywacji do nauki, wzrost wiary we własne możliwości, wzmocnienie profilu nauczyciela, zachęcenie uczniów i rodziców do nauki języków obcych, promocja szkoły w kraju i na arenie międzynarodowej, nawiązanie współpracy ze szkołami europejskimi, większa motywacja do realizacji projektów międzynarodowych, wzrost prestiżu szkoły, promowanie uczenia się języków obcych oraz uczenia się przez całe życie, zwiększenie zaangażowania innych nauczycieli do samodoskonalenia.

Czas trwania projektu: 1 październik 2019 r. - 30 wrzesień 2022 r.

Wartość projektu: 22 936,00 Euro