Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
13 grudnia 2022

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Remizy OSP w miejscowości Ostrowsko

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych poprzez:- udostępnienie pomieszczeń odpowiadających aktualnym i zdiagnozowanym potrzebom lokalnej społeczności,- stworzenie warunków do zapewnienia dziennej opieki dla osób starszych z obszaru rewitalizacji,- stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania pasji i zainteresowań dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,- stworzenie miejsca wspomagającego osobywykluczone z powodu ubóstwa i bezrobocia w powrocie do społecznej aktywności,- stworzenie Centrum Integracji i Współpracy,- uruchomienie Izby Pamięci i Tradycji,- stworzenie miejsca spotkań, ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie tożsamości miejsca, Poprawa dostępności rozumiana jako stwarzanie przestrzeni do wspólnej integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także poprawa dostępu do infrastruktury spotkań i integracji dla mniejszości romskiej,