Obraz przedstawiający

Cel projektu:

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych poprzez:
  - udostępnienie pomieszczeń odpowiadających aktualnym i zdiagnozowanym potrzebom lokalnej społeczności,
  - stworzenie warunków do zapewnienia dziennej opieki dla osób starszych z obszaru rewitalizacji,
  - stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania pasji i zainteresowań dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,
  - stworzenie miejsca wspomagającego osobywykluczone z powodu ubóstwa i bezrobocia w powrocie do społecznej aktywności,
  - stworzenie Centrum Integracji i Współpracy,
  - uruchomienie Izby Pamięci i Tradycji,
  - stworzenie miejsca spotkań, ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych.
 2. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie tożsamości miejsca,
 3. Poprawa dostępności rozumiana jako stwarzanie przestrzeni do wspólnej integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także poprawa dostępu do infrastruktury spotkań i integracji dla mniejszości romskiej, osób starszych i samotnych,
 4. Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów poprzez zaprojektowanie obiektu w pełni dostępnego oraz zaplanowanie atrakcyjnej oferty zajęć i spotkań dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w modernizowanym obiekcie.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Remizy OSP wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń i dostosowaniem ich dla potrzeb mieszkańców oraz działań prorozwojowych w miejscowości Ostrowsko.
W wyniku realizacji projektu dostępny będzie dla społeczności lokalnej obiekt o łącznej pow. użytkowej 762,77 m².

Zakres prac w projekcie obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego, trzykondygnacyjnego budynku w zakresie:

- przebudowy i rozbudowy dachu wraz z konstrukcją,
- rozbudowy wszystkich kondygnacji budynku,
- budowy nowych klatek schodowych,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, hydrantów p.poż.
- rozbudowy i przebudowy instalacji wentylacji, klimatyzacji, c.o., wod.-kan. i elektrycznej,
- przebudowy przyłączy do budynku.

Okres realizacji projektu:  01.06.2017 - 31.12.2019
Planowane rezultaty: 

 • Liczba osób korzystających z obiektów/przestrzeni objętych wsparciem – 93.860 osób/rok

Wartość projektu ogółem:                               3.979.484,96 zł
Wydatki kwalifikowane:                                 3.979.484,96 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:               2.984.613,69 zł

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 11.2. Odnowa obszarów wiejskich.