Gmina Nowy Targ realizuje mikroprojekt  pt. „Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim”. Mikroprojekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” (www.pwt.euroregion-tatry.eu) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu jest Obec Strba.

W ramach mikroprojektu od  1 maja 2019 r. do 30 września 2020 r. są realizowane następujące zadania:

Realizowane przez Gminę Nowy Targ

  • Opracowanie autorskiego polsko-słowackiego programu rozwoju narciarstwa biegowego,
  • Szkolenie kadry nauczycielsko-trenerskiej,
  • Szkolenie z zakresu przygotowania tras narciarskich,
  • Organizacja trzech obozów szkoleniowych z wykorzystaniem poznanych technik szkoleniowych.

Realizowane przez Obec Strba

  • Szkolenie metodyczne dotyczące organizacji i zarządzania młodzieżowym treningiem sportowym i imprezami sportowymi,
  • Organizacja dwóch obozów szkoleniowych

Realizacja projektu pt. „Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim” wynika z oczekiwań mieszkańców obszarów przygranicznych, a także odwiedzających turystów.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie i rozwój transgranicznej edukacji.

Celem szczegółowym jest: poprawa edukacji specjalistycznej w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim, wzmocnienie merytoryczne i praktyczne kadry trenerskiej, wzbogacenie oferty szkoleniowej i edukacyjnej na poziomie kształcenia ponadobowiązkowego.

Dofinansowanie mikroprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 92.286,28 EUR, z budżetu państwa: 7.652,44 EUR, wkład własny: 8.633,38 EUR.