Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
28 listopada 2022

Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK" w miejscowości Łopuszna

W lipcu 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.  „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK" w miejscowości Łopuszna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. Czemu realizowaliśmy projekt? Mieszkańcy miejscowości położonych we wschodniej części Gminy Nowy Targ posiadali ograniczoną możliwość dostępu do jedynego na terenie gminy PSZOK znajdującego się w miejscowości Trute. Brakowało także innej infrastruktury umożliwiającej oddawanie i utylizację różnego rodzaju odpadów komunalnych. Skutkowało to powstawaniem dzikich wysypisk, a także niewłaściwymi sposobami utylizacji i składowania odpadów, np. poprzez spalanie ich w przydomowych piecach. Takie działania powodowały przenikanie szkodliwych substancji