W lipcu 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.  „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK" w miejscowości Łopuszna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Czemu realizowaliśmy projekt?

Mieszkańcy miejscowości położonych we wschodniej części Gminy Nowy Targ posiadali ograniczoną możliwość dostępu do jedynego na terenie gminy PSZOK znajdującego się w miejscowości Trute. Brakowało także innej infrastruktury umożliwiającej oddawanie i utylizację różnego rodzaju odpadów komunalnych. Skutkowało to powstawaniem dzikich wysypisk, a także niewłaściwymi sposobami utylizacji i składowania odpadów, np. poprzez spalanie ich w przydomowych piecach. Takie działania powodowały przenikanie szkodliwych substancji do środowiska, w tym do powietrza, co wywoływało szereg chorób i schorzeń, w tym chorób układu oddechowego.

Ponadto brak pełnej regulacji w zakresie gospodarki komunalnej na terenie gminy Nowy Targ był jednym z czynników hamujących jej rozwój w kontekście przedsiębiorczości mieszkańców, także w sektorze turystyki.

Co chcieliśmy osiągnąć realizując projekt?

Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Nowy Targ oraz wzrost świadomości ekologicznej jej mieszkańców.

Kiedy realizowaliśmy projekt?

Projekt realizowany był przez Gminę Nowy Targ od 01.07.2018 r. do 30.09.2019 r.

Ile kosztował projekt?

- Całkowite koszty: 294 646,70 zł.
- Koszty kwalifikowalne: 239 218,24 zł.
- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 203 335,50 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

W ramach projektu utworzono punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "PSZOK" w miejscowości Łopuszna na działce o numerze ewidencyjnym 1188/3. PSZOK ma za zadanie odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych zarówno odpadów innych niż niebezpiecznych jak również odpadów niebezpiecznych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców gmin. Utworzony PSZOK umożliwia zbieranie 13 frakcji odpadów:

- odpady budowlane (rozbiórkowe),
- odpady wielkogabarytowe,
- opony,
- odpady biodegradowalne,
- sprzęt RTV-AGD,
- baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki,
- świetlówki i żarówki,
- chemikalia,
- opakowania szklane,
- papier i tektura,
- popiół,
- tworzywa sztuczne.

Przewiduje się, że w PSZOK zrealizowany w ramach projektu, w pierwszym pełnym roku eksploatacji zostanie zebrane selektywnie 28,96 Mg odpadów od 10.632 mieszkańców Gminy Nowy Targ.

Utworzony w ramach projektu PSZOK wyposażony został m.in. w stróżówkę, kontener do przechowywania odpadów niebezpiecznych, kontener typu KP-7 otwartego, kontener typu KP-7, 3 pojemniki 1.100 l, kontener metalowy przeznaczony na świetlówki, pojemnik na baterie 150 oraz pojemnik na odpady niebezpieczne 220 l. W ramach projektu wyasfaltowano i ogrodzono teren inwestycji w celu uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.


Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOKUtworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK

Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOKUtworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK


W ramach kampanii działań edukacyjnych i informacyjnych Wnioskodawca przeprowadził szeroko zakrojoną akcję promującą projekt, skierowaną do dwóch grup odbiorców:

- uczniów szkół w miejscowościach objętych oddziaływaniem projektu (konkurs plastyczny dotyczący problematyki prawidłowej segregacji śmieci z wartościowymi nagrodami indywidualnymi w którym wzięło 55 osób),Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOKUtworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK


Zdj. archiwum Gminy Nowy Targ

- ogółu mieszkańców gminy (ulotki (3000 szt.), kalendarze tematyczne (300 szt.), informacje na zebraniach gminnych i wiejskich).


Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOKUtworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK

Jakie są planowane efekty projektu?

Realizacja projektu niesie będzie ze sobą szereg pozytywnych skutków dla gminy, przede wszystkim w kontekście środowiskowym oraz społeczno - gospodarczym. Przewidywane efekty wykonania inwestycji zaspokajać będą wzrastające potrzeby mieszkańców odnośnie rozwoju infrastruktury komunalnej na terenie gminy.

  1. Zniwelowanie problemu związanego z brakiem odpowiedniej regulacji w zakresie gospodarki odpadami.
  2. Zmniejszenie skali problemu obecności dzikich wysypisk, braku segregacji odpadów oraz niewłaściwego sposobu ich przechowywania i utylizacji.
  3. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Nowy Targ.
  4. Korzyści zdrowotne dla mieszkańców i turystów związane ze zmniejszeniem ilości dzikich wysypisk i przypadków spalania odpadów szkodliwych w piecach domowych.
  5. Rozwój przedsiębiorczości oraz bazy turystycznej gminy.

Projekt pt.  „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK" w miejscowości Łopuszna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.