Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
13 grudnia 2022

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ

W dniu 30.10.2017r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Nowy Targ na dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ”. Wartość całkowita inwestycji:  650 975,00 PLN,Dofinansowanie ze środków Europejskich:  640 981,22  PLN; Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie niskiej emisji- spr. CEL PROJEKTU: Celem bezpośrednim realizacji projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Nowy Targ. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków, w których dokonano wymiany źródła ciepła, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Nowy Targ, zwiększeni