Obraz przedstawiający

W dniu 30.10.2017r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Nowy Targ na dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ”.

Wartość całkowita inwestycji:  650 975,00 PLN,
Dofinansowanie ze środków Europejskich:  640 981,22  PLN;

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie niskiej emisji- spr.

CEL PROJEKTU:

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Nowy Targ. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków, w których dokonano wymiany źródła ciepła, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Nowy Targ, zwiększenia komfortu i poprawy zdrowia mieszkańców Gminy Nowy Targ.Do długofalowego oddziaływania projektu zalicza się m.in.:Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów PM 10 i PM 2,5, co przyczynia się w głównej mierze do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Nowy Targ, a także na terenie Powiatu Nowotarskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedmiotowy projekt przewiduje wymianę starych niskosprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne kotły biomasowe (38 szt.) oraz kondensacyjne kotły gazowe (9 szt.).Działanie obejmuje likwidację starych kotłów oraz instalację nowych kotłów wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących). Kotły nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie oraz będą charakteryzować się obowiązującym do końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymienione kotły biomasowe i gazowe będą stanowiły podstawowe źródła ogrzewania budynków biorących udział w projekcie.

OKRES REALIZACJI:
- Rozpoczęcie realizacji – 2017-11-01
- Zakończenie realizacji – 2018-12-31