Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.

z 2023 r., poz. 977, poz. 1506, poz. 1597) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), w związku z art. 64 ust. 2 oraz 65 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1688), a także w związku z Uchwałą Nr XXIII/228/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ, zmienionej Uchwałą Nr XLII/450/2023 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 lutego 2023 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ” – etap 2 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ (ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ), (Sala obrad), od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ: www.ugnowytarg.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Targ: https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg.

Zmiana studium obejmuje tekst i rysunek w zakresie określonym w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ – etap 2 (Uchwałą Nr XXIII/228/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 12 maja 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/450/2023 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 28 lutego 2023 r.).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
23 kwietnia 2024 r. na Sali Obrad
o godz. 10.30.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Targ, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu
wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Nowy Targ, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Nowy Targ.

Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Nowy Targ z siedzibą ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ i są one podawane w celu składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ – etap 2. 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@ugnowytarg.pl
link do Biuletynu Informacji Publicznych: https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,2430204,ogl...

Wójt Gminy Nowy Targ

mgr Jan Smarduch (-)