Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Gminy Nowy Targ

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca  przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Gminy Nowy Targ

Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej  jako RODO), Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów oraz o przysługujących im prawach.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Urząd Gminy Nowy Targ zadań gminy jest Gmina Nowy Targ, a w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio wójtowi – Wójt Gminy Nowy Targ, mający siedzibę w Nowym Targu (34-400) ul. Bulwarowa 9.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można kontaktować się:

•listownie: ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,

•przez elektroniczną skrzynkę podawczą: e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl

•telefonicznie: 18 26 32 200 / 18 26 32 201

DANE KONTAKTOWE INSPEKTOWA OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem danych osobowych klienci mogą się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną iod@ugnowytarg.pl pod numerem telefonu 18 26 32 200 / 18 26 32201 lub listownie pisząc na adres siedziby administratora.

CEL PRZETWARZANIA

W zależności od realizowanego zadania lub usługi celem przetwarzania danych może być wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacja zawartych umów lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej tj:

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe klientów Urzędu Gminy Nowy Targ przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz.40 t.j) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności  gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym w świetle obowiązujących przepisów prawa dane osobowe mogą być ujawnione, w zależności od realizowanego zadania lub usługi, są lub będą:

  • strony postępowania administracyjnego,
  • organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publicznej lub działające na zlecenie
  • organów publicznych, w celach i zakresie wynikających zobowiązujących przepisów prawa,
  • inne podmioty, w tym te które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe
  • dla których administratorem danych jest Gmina Nowy Targ lub Wójt Gminy Nowy Targ.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.