Procedura związana z ustaleniem numeru porządkowego budynku:

  • z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub  inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
  • wnioskodawca
  • współwłaściciele nieruchomości uwidocznieni w ewidencji gruntów
  • wydział Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
  • Urząd Statystyczny w Krakowie
  • 1.Wniosek, który należy przedłożyć w siedzibie tutejszego urzędu na biurze podawczym lub drogą elektroniczną (ePUAP, profil zaufany) winien być sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii      z dnia 21 lipca 2021 r (poz. 1368), (do pobrania poniżej)
  • 2.jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) 
  • 3.w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (17 zł).

O PRZYDZIELENIU NUMERU PORZĄDKOWEGO ZOSTAJĄ ZAWIADOMIENI:

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 tekst jednolity) właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki             z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.      W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę               z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

+ poniżej do pobrania wniosek o nadanie numeru porządkowego