I. Podatnik podatku leśnego to:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  1. Właścicielami lasów,
  2. Posiadaczami samoistnymi lasów,
  3. Użytkownikami wieczystymi lasów,
  4. Posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

II Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi 72,0346  zł od 1 ha powierzchni leśnych.

Osoby fizyczne obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • 15 września,
  • 15 listopada roku podatkowego

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią - bez wezwania - wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek.

Podstawa prawna :

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. 2019.888 z póź. zm. j. t. )