Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z  2015r., poz. 613 ze zmianami)  Wójt Gminy Nowy Targ na wniosek podatnika  w przypadkach uzasadnionych może:

1) Odroczyć  termin  płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku  na raty

Wniosek na powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty(lub rat) podatku w Urzędzie Gminy Nowy Targ.

2) Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy Nowy Targ.

3) Umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę   

Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty (lub rat) podatku w Urzędzie Gminy Nowy Targ .

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę.

Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, do wniosków o umorzenie zaległości podatkowej lub  odsetek  załączają:

1) dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji  materialnej i rodzinnej podatnika, np. zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym  gospodarstwie domowym, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu  zasiłku dla bezrobotnych i inne.

2) rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, za leki i inne.

3) informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływające na sytuację podatnika. 

Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, oprócz wyżej wymienionych informacji do wniosku przedkładają:

Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010 r. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimi (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
  3. informacji o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat)  za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  4. informacje o innych okolicznościach (np . zdarzenia losowe).

Zakres informacji o którym mowa w pkt 2 i 3 został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311)

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej .

Wójt Gminy Nowy Targ na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) - bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

PODSTAWOWE AKT PRAWNE :

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2018.800 z póź. zm.)
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zmianami)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354)
  4. Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.)
  5. Rozporządzenie Komisji  WE NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.U.UE L 337/35 z dnia 21 grudnia 2007r.)
  6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. z 2018.1445 j.t. ze zmianami)