I.  Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają :

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Grunty.

II.  Podatnik podatku od nieruchomości to:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 1. Właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
 2. Użytkownikami wieczystymi gruntów,
 3. Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
 4. Posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

III. Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości .

 1. Dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.
 2. Dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
 3. Dla gruntów - powierzchnia tych gruntów.

IV. Powstanie i  wygaśnięcie  obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego  po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed  ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

V. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone według ustalonego wzoru:

 1. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk- informacja w sprawie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego),
 2. deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.


UWAGA:

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych  oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy  ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych.


VI. Terminy płatności.

Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na indywidualny rachunek podatnika, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie  do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.