I. Podatnik podatku rolnego to:

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 1. Właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 2. Użytkownikami wieczystymi gruntów,
 3. Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy - jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencja Własności Rolnej Skarbu państwa lub innego tytułu prawnego,
 4. Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

II. Gospodarstwo rolne to:

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej.

III. Naliczanie podatku.

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Nowy Targ jest w IV okręgu podatkowym)

 1. Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustaloną na podstawie komunikatu  Prezesa GUS
 2. Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustaloną na podstawie komunikatu  Prezesa GUS.

Stawki podatku rolnego na rok 2024 wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężną 2,5 q żyta) – od 1 ha przeliczeniowego – 224,075zł
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu (równowartość pieniężną 5q żyta) od 1 ha – 448.15zł

IV. Terminy płatności.


Osoby fizyczne

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego  do dnia:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania na indywidualny rachunek podatnika, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia :

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.


V. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

1. Informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od zaistnienia  zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania ( druk - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego),

2. Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz .U. 2020.333 ze zm.)