Stypendia sportowe w Gminie Nowy Targ są formą wsparcia finansowego, która umożliwia młodym ludziom rozwijanie swoich zainteresowań i pasji sportowych.

Dzięki Uchwale Rady Gminy Nowy Targ w  sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zawodnicy mają możliwość otrzymania stypendium lub nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego i wysokich wyników sportowych trenera są: nagrody i wyróżnienia.

Stypendia sportowe przyznawane są na okres 10 miesięcy. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych za okres, na który stypendium zostało przyznane.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowy Targ lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowy Targ.

Nagroda i wyróżnienie jest wyrazem uznania dla:

  • Zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe
  • Trenera klubu sportowego zasłużonego w osiąganiu wysokich wyników sportowych

Nagroda i wyróżnienie może zostać przyznana zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Nowy Targ lub zrzeszony jest w klubie sportowym, stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie Gminy Nowy Targ oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez innych zawodników.

Nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznana trenerowi, który przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, lub krajowym oraz reprezentuje postawę godną do naśladowania przez zawodników i innych trenerów.

Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody składa się w terminie do 10 lutego uwzględniając wysokie wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.

Zadanie realizuje:

 Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji tel. 182632206 pok. 102