Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Nowy Targ

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Pokój nr 110

tel. 18 26 32 215

e-mail: planowanie@ugnowytarg.pl

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • określenie nieruchomości (numer działki i obręb), dla której wnioskuje się o wydanie wypisu i (lub) wyrysu z planu,
 • dane osobowe składającego wniosek: adres i nr telefonu.

Załączniki do wniosku - kopia mapy z numerem działki i granicami nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Nowy Targ – pokój nr 110, lub strona internetowa ugnowytarg.pl

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:

stronie formatu A-4    –  20 zł

 1. od wypisu:
  a) do 5 stron - 30 zł
  b) powyżej 5 stron - 50 zł
 2. od wyrysu:
  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą 
  stronie formatu A-4 – 20 zł
  b) nie więcej niż - 200 zł

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Nowy Targ lub w kasie PKO Bank Polski S.A. Banku PKO PB w Nowym Targu ul. Rynek 29/30, nr rachunku: 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606 (tytuł: wypis i wyrys z MPZP oraz imię i nazwisko wnioskodawcy) z chwilą złożenia wniosku. Ewentualne uzupełnienie opłaty skarbowej – przy odbiorze wniosku.

W przypadku położenia działki w terenie na którym brak jest planu miejscowego wydawane jest zaświadczenie – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  wynosi 17 zł.

Sposób załatwienia sprawy:

Na piśmie: z informacją o ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości oraz kopią fragmentu rysunku planu.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).

Kto może odebrać dokumenty:

Wypis i wyrys może odebrać wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona (imienne upoważnienie w formie pisemnej).

Dokumenty:

Wniosek: Wniosek o wypis (wyrys) z MPZP.doc