Wniosek
o zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Nowy Targ

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Pokój nr 108 lub 110

tel. 18 26 32 212,  18 26 32 215

e-mail: planowanie@ugnowytarg.pl

Wymagania i potrzebne dokumenty:

We wniosku należy wskazać:

  • numer ewidencyjny działki objętej wstępnym projektem podziału nieruchomości oraz miejscowość  (obręb),
  • cel podziału nieruchomości,
  • powierzchnię i szerokość nowo wydzielonych działek ewidencyjnych
  • dostęp do drogi publicznej według obowiązujących przepisów

Załączniki obligatoryjne:

1. Aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości tj. odpis z księgi wieczystej lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej objętej wnioskiem, lub zaświadczenie o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru dokumentów.

2. Kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą projektowi wstępnego podziału.

3. Wstępny projekt podziału nieruchomości (wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663 z dnia 21.12.2004r.) w ilości: 2 egz. dla Urzędu Gminy Nowy Targ + po 1 egz. dla każdego wnioskodawcy.

Załączniki konieczne w określonych przypadkach:

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek objętych wnioskiem, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku, obowiązująca na dzień złożenia wniosku o podział,

2. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z odcinkami granic wewnątrz budynku, jeżeli proponowany podział dzieli również budynek (art.93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami)

3. Pozwolenie o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków)

4. Opinia właściwego zarządcy drogi (w przypadku projektowanych nowych zjazdów z drogi krajowej , wojewódzkiej lub powiatowej)

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Nowy Targ – pokój nr 110, 108, lub strona internetowa ugnowytarg.pl

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Na piśmie: Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.

Podstawa prawna:

  • Art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
  • Art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

Sposób odbioru dokumentów:

Postanowienie może odebrać wnioskodawca za pośrednictwem poczty polskiej (listownie za potwierdzeniem odbioru) lub osobiście.