Zaświadczenia

o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Nowy Targ

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Pokój nr 110

tel. 18 26 32 215

e-mail: planowanie@ugnowytarg.pl

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek zawierający:

  • określenie nieruchomości (numer działki i adres), na której znajduje się obiekt budowlany,
  • określenie dotychczasowego i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego / określenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem wniosku o legalizację,
  • dane osobowe składającego wniosek: adres i nr telefonu.

Załączniki do wniosku (dla wniosku dotyczącego zgodności budowy w celach legalizacji):

  • projekt budowlany (inwentaryzacja powykonawcza) – 2 egz.,
  • kopia postanowienia organu nadzoru budowlanego.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Nowy Targ – pokój nr 110, lub strona internetowa ugnowytarg.pl

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:

  • 17 zł - opłata za zaświadczenie,
  • 17 zł – opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Nowy Targ lub w kasie PKO Bank Polski S.A. Banku PKO PB w Nowym Targu ul. Rynek 29/30, nr rachunku: 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606 (tytuł opłaty skarbowej: zaświadczenie o zgodności z MPZP oraz imię i nazwisko wnioskodawcy) z chwilą złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Na piśmie: zaświadczenie o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna:

  • Art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
  • Art. 48b ust. 2 pkt 1, art. 48b ust. 3 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Kto może odebrać dokumenty:

Zaświadczenie może odebrać wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona (imienne upoważnienie w formie pisemnej).