Zaświadczenie o przeznaczeniu w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą się na obszarze rewitalizacji

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Nowy Targ

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Pokój nr 109 lub 110

tel. 18 26 32 214 lub 18 26 32 215

e-mail: zoltekstanislaw@ugnowytarg.pl

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek zawierający:

  • określenie nieruchomości (numer działki i adres), dla której wnioskuje się o wydanie zaświadczenia,
  • dane osobowe składającego wniosek: adres i nr telefonu,

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Nowy Targ – pokój nr 110, lub strona internetowa ugnowytarg.pl

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:

  • 17 zł - opłata za zaświadczenie

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Nowy Targ lub w kasie PKO Bank Polski S.A. Banku PKO PB w Nowym Targu ul. Rynek 29/30, nr rachunku: 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606 (tytuł opłaty skarbowej: zaświadczenie o położeniu działek oraz imię i nazwisko wnioskodawcy) z chwilą złożenia wniosku. Ewentualne uzupełnienie opłaty skarbowej – przy odbiorze wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Na piśmie: z informacją o ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości.

Podstawa prawna:

  • Art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Kto może odebrać dokumenty:

Zaświadczenie może odebrać wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona (imienne upoważnienie w formie pisemnej).