Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Nowy Targ

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Pokój nr 110

tel. 18 26 32 215

e-mail: planowanie@ugnowytarg.pl

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy wraz z załącznikami.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

1) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:

a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

b) papierowej;

1a) określenie granic terenu objętego wnioskiem;

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

a) docelową rzędną składowiska odpadów,

b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Nowy Targ – pokój nr 110, lub strona internetowa ugnowytarg.pl

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • Nie później niż 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku – dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • Nie później niż 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku – dla decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • Nie później niż 90 dni od daty złożenia kompletnego wniosku – dla pozostałych decyzji o warunkach zabudowy.

Do terminów, o których mowa powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

  • 598 zł - opłata za wydanie decyzji (nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy);
  • 17 zł – opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Nowy Targ lub w kasie PKO Bank Polski S.A. Banku PKO PB w Nowym Targu ul. Rynek 29/30, nr rachunku: 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606 (tytuł opłaty skarbowej: decyzja o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz imię i nazwisko wnioskodawcy) z chwilą złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Na piśmie: decyzja Wójta Gminy Nowy Targ o warunkach zabudowy lub odmawiająca ustalenia warunków zabudowy.

Tryb odwoławczy:

 Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Targ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy:

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.